Zespół Szkół Integracyjnych w Lubinie || Szkoła Podstawowa nr 1 :: Gimnazjum Integracyjne ||

Bezpieczeństwo

Email Drukuj PDF

Zespół do spraw bezpieczeństwa w Zespole Szkół Integracyjnych w Lubinie

Koordynator: Urszula Walicka
Członkowie: Agnieszka Krupińska, Teresa Fąk, Jolanta Mielniczuk, Dorota Kurowska, Katarzyna Chomkowicz

Zakres działań szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa

I OBSZAR: INTEGROWANIE DZIAŁAŃ
1. Integrowanie działań nauczycieli, uczniów, wychowanków, rodziców w zakresie bezpieczeństwa oraz współpraca ze środowiskiem, w tym z kuratorium oświaty, policja, prokuraturą, sądem dla nieletnich, poradnią zawodowo- wychowawczą i innymi instytucjami mogącymi pomóc szkole w rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa.
2. Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w szkole szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego.
3. Planowanie, wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki placówki procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia.

II OBSZAR: DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ
1. Pomoc nauczycielom i wychowawcom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami(policja, straż miejska, straż pożarna) oraz z instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.
2. Współdziałanie w razie konieczności w tworzeniu i realizacji programu naprawczego.
3. Promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

4. Dokumentowanie działań.
5. Doskonalenie własne; udział w szkoleniach i przekazywanie uzyskanej wiedzy i umiejętności wszystkim pracownikom.
6. Podejmowanie działań mających na celu kształtowanie umiejętności zagospodarowania czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia.

Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo

Konkurs Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo jest organizowany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjów , szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych z terenu województwa dolnośląskiego. Nasza szkoła już po raz drugi wzięła w nim udział i ponownie uzyskała certyfikat Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo. Dokument nadany został placówce na trzy kolejne lata szkolne. Głównym celem konkursu jest poprawa stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole oraz w środowisku lokalnym poprzez:
- animację ruchu społecznego na rzecz bezpieczeństwa,
- edukację społeczno- prawną uczniów, rodziców i nauczycieli,
- profilaktykę zachowań agresywnych,
- poprawę stanu wypadkowości w szkołach.

Bezpieczna i przyjazna szkoła - prezentacja multimedialna

 

Rozwiąż quiz

 

Reklama
Reklama